Innovasjon

– Våre tjenester og samarbeid med næringslivet

Vindtunnel

Samarbeide, ekspertise, utdanning

Ønsker du samarbeid, ekspertise eller kompetanseheving i bedriften?

Mange av NTNUs forskningsmiljøer har et godt og velutviklet samarbeid og partnerskap med næringslivet og det offentlige om forskerutdanning, studentprosjekter, utveksling av kunnskap og konkret kompetanse. Her får du hjelp til samarbeid, kommer i kontakt med fagmiljø og studenter, finner ekspertise og rett etter- og videreutdanning for din bedrift:

Samarbeid med NTNU og Fagmiljø og ekspertise

Samarbeid med NTNU

Samarbeid med NTNU

Her finner du hjelp til hvordan din bedrift eller organisasjon kan samarbeide med NTNU.

Fagmiljø og ekspertise

Fagmiljø og ekspertise

Få tilgang på ekspertise og møteplasser ved NTNU for faglig utveksling.

Samarbeid med studenter og etter- og videreutdanning

Samarbeid med studenter

Samarbeid med studenter

Finn NTNU-studenter innen relevante og spennende studier for faglig samarbeid.

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

NTNU VIDERE tilbyr skreddersydd videreutdanning, deltidsstudier og konferanser.

Kontakt, ressurser, alumni, innsida

Kontakt

Alle ansatte i staben til prorektor for nyskaping

Tjenester

NTNUs aktører og tjenester (økosystem) for hjelp og samarbeid.

For studenter og ansatte

Verdiskaping

 


Verdiskaping

Fra NTNUs strategi:

NTNU er en viktig bidragsyter til bærekraftig verdiskaping, omstilling og økt konkurransekraft. NTNU skaffer til vei kunnskap og bidrar til at forskning resulterer i nye innovative løsninger til nytte for samfunn og arbeidsliv. Gjennom samarbeid kombinerer vi teori og praksis for å løse utfordringer og bidrar til omstilling og utvikling av eksisterende næringsliv og offentlig sektor.

Vi stimulerer til og realiserer næringsvirksomhet basert på ideer fra våre ansatte og studenter. Kunnskap tas i bruk, og vi fremmer innovasjon og entreprenørskap gjennom et velfungerende økosystem for innovasjon. Sammen med andre aktører bidrar vi til at våre nyetableringer skaper verdier i samfunnet.


Twitter feed

Innovasjonsledere ved NTNU

Innovasjonsledere ved NTNU

NTNU har tilsatt 15 innovasjonsledere som skal bidra til å omsette mer forskning om til nytte.

Les mer om innovasjonsledere og NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI).

Nytt om innovasjon

Nytt om innovasjon

Rapport: Dokumentasjon og synliggjøring av innovasjon og nyskaping ved NTNU

Om rapport: Forventningene til UH-sektoren om å bidra til økt nyskaping, kompetanseutvikling og omstilling av norsk arbeidsliv er økende, uttrykt både fra Regjeringen, i ulike stortingsmeldinger og NOUer og fra omgivelsene.  Denne rapporten gir et godt utgangspunkt for videre arbeide med å etablere et tydeligere meritterings- og incentivsystem for vitenskapelig ansatte som jobber med for innovasjon og arbeidslivsamarbeid i UH-sektoren.

Ny IPR-politikk ved NTNU. I november vedtok rektor revidert IPR-politikk som blir gjeldene fra 01.01.2021.

NTNUs IPR-politikk har til hensikt å:

  • å oppfylle universitetets lovfestede formål, styrke dets rolle som kunnskapsforvalter og sikre ansattes og studenters akademiske frihet.
  • å skape forutsigbarhet internt og eksternt om universitetets håndtering av IPR.
  • å bidra til incentiver for ansatte og studenter for at virksomhetens resultater i størst mulig grad spres og utnyttes effektivt til fordel for nærings- og samfunnsliv nasjonalt og internasjonalt.

IPR-politikk vedtatt november 2020

Retningslinjer for IPR-politikk vedtatt november 2020

 

 

Innovasjon på campus - ny rapport på høring

Med utgangspunkt i rektorvedtak 26. mars 2019 ble det iverksatt utredning av Innovasjonsstruktur, innovasjonssenter og samarbeidspartneres plass på campus (pdf).

Dette vedtaket var en del av utredningene relatert til samlet campus og er basert på rapporter og forslagene til plassering av fagmiljøer som Utvalg for faglig lokalisering har utarbeidet.

Mandatet som ble gitt ved rektorvedtaket var videre utredning av

  • innhold og omfang i innovasjonssenter og sammenhengen med øvrig innovasjonsinfrastruktur på campus
  • plass til samarbeidspartnere i de faglige klyngene, blant annet SINTEF og SIT

Rapporten er et grunnlag for drøfting av lokalisering av samarbeidspartnere og fagspesifikk innovasjonsinfrastruktur til de ulike fagklyngene, samt etablering et felles innovasjonssenter strategisk lokalisert på campus.

Rapporten er sendt til høring med frist 20. desember 2019.


Universitetenes bidrag til innovasjon - ny rapport fra NTNU

NTNU har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utrede hvordan universitetene bidrar til innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Rapporten "How Universities Contribute to Innovation: A Literature Review-based Analysis" identifiserer sentrale bidrag i den vitenskapelige litteraturen og gir innspill om politiske implikasjoner. 


Et av Europas mest innovative universiteter

NTNU er nr. 56 på Reuters’ topp 100-liste over mest innovative universiteter i Europa. Kriterier for listen er antall patenter, suksessrate og kommersiell påvirkning (impact).


Nytt målesystem

NTNU har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet et nytt system for å måle og synliggjøre universiteters bidrag til innovasjon i samfunnet. Rapporten presenterer et nytt sett av indikatorer som kan brukes til å måle innovasjonseffekter på en mer presis, relevant og fullstendig måte.


Nytt om innovasjon ved NTNU og SINTEF

Les mer om nyskaping og innovasjon i Gemini


Vil bli best på innovasjonskompetanse

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes er intervjuet i Midtpunkt, næringslivsmagasinet for Trondheimsregionen (august 2018).


Best i verden på samarbeid

NTNU er #1 blant universiteter i verden om å samarbeide med en enkelt industripartner; SINTEF


Impact

DAMVAD Analytics: Rapporten Economic impact of research collaborations with NTNU (pdf) viser at selskaper som har samarbeidet med NTNU har hatt større vekst i omsetning, sysselsetting og investeringer enn andre sammenlignbare selskaper

Ledelse

Ledelse

Prorektor for nyskaping

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leder NTNUs arbeid med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.