space

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Norges forskningsråd finansierer langsiktig forskning for forskningsmiljøer og FoU-aktivt næringsliv i tett samarbeid om innovasjon og verdiskaping. Aktivitetene fremmer teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning. SFI-ordningen, utlysninger og senterhistorikk.

NTNU er vertskap for 12 SFI


NTNU er vertskap for 12 SFI

NTNU er vertskap for 12 SFI

SFI Autoship sikrer at norske aktører har en ledende og førende rolle i utviklingen av autonome skip.

SFI CASA arbeider med multiskala testing, modellering og simulering av materialer og strukturer.

SFI CGF arbeider med geofysisk prognosering og bærekraftig utnyttelse av ressurser.

SFI CIUS forsker på ultralyd for medisin, og olje/gass og maritim sektor.

SFI iCSI utvikler materialer og metoder for lavutslipps laprosessteknologi.

SFI Metal Production styrker metallurgisk industri gjennom bærekraft og ressurseffektivitet.

SFI MOVE utvikler metoder, teknologi og vedlikehold av utstyr i ekstreme farvann.

SFI NORCICS bidrar til at selskaper og samfunnsfunksjoner digitaliseres sikkert og pålitelig.

SFI NorwAI forsker på kunstig intelligens og stordata for industri.

SFI PhysMet forsker på fysikalsk metallurgi som fundament for metallindustri.

SFI SAMCoT utvikler teknologi for utforskning og utnyttelse av den arktiske regionen.

SFI SUBPRO utvikler teknologi for «subsea» produksjon og prosessering av petroleum. 

SFI logo

logo SFI

NTNU er partner i 14 SFI


NTNU er partner i 14 SFI

NTNU er partner i 14 SFI

SFI BLUES forsker på flytende stasjonære strukturer. SINTEF Ocean er vertskap.

SFI Centre for Industrial Biotechnology koordinerer nasjonale infrastrukturer og kompetanse i nettverk. SINTEF er vertskap.

SFI Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment utvikler brønn- og undergrunnsbarrierer. SINTEF er vertskap.

SFI CIRFA utvikler arktiske overvåkingsteknologier. UiT – Universitetet i Tromsø er vertskap.

SFI CtrlAQUA utvikler lukkede oppdrettsanlegg. Nofima AS er vertskap.

SFI DigiWells utvikler digitalisering og automatisering for olje- og gassutvinning. NORCE – Norwegian Research Centre AS er vertskap.

SFI EXPOSED – Eksponerte havbruksoperasjoner arbeider for robust, sikkert og effektivt oppdrett. SINTEF Ocean er vertskap.

SFI Harvest utvikler teknologi for utnyttelse av marine ressurser. SINTEF Ocean er vertskap.

SFI Klima 2050 arbeider for å redusere samfunnsrisikoen ved klimaendringer. SINTEF er vertskap.

SFI Manufacturing arbeider for bærekraftig produksjon i høyprisland. SINTEF Manufacturing er vertskap.

SFI Offshore Mechatronics arbeider med hydraulikk, robotisering, automatisering. UiA – Universitetet i Agder er vertskap.

SFI Precision Health Center for optimized cardiac care utvikler IKT-plattform for kardiologi. Oslo Universitetssykehus HF er vertskap.

SFI SIRIUS arbeider for tilgang og bruk av data innen olje og gass. UiO – Universitetet i Oslo er vertskap.

SFI Smart Maritime arbeider med utslippseffektive teknologier for maritim industri. SINTEF Ocean er vertskap.

space